Меню

Що таке первинна правова допомога та як реалізувати своє право на неї?

В'ячеслав Горбенко, юрист Рівненської обласної

громадської організації «Комітет виборців України»

Стрімкий розвиток суспільства постійно потребує регламентації його нормами права. З кожним роком у нашій державі приймаються нові закони, вносяться зміни до вже чинних, відбувається оновлення чинного законодавства та пристосування його до нових правовідносин і реалій життя.

Оскільки законів є багато, то пересічному громадянину України для вирішення тієї чи іншої життєвої ситуації досить складно самому розібратися в законодавстві. Навіть якщо людина і знайшла необхідний закон, то це ще не означає, що вона отримала відповідь на своє запитання. Адже в більшості випадків без сторонньої допомоги фахівця-правника пересічному українцю не вдасться вирішити свою проблему. Особливо це стосується соціально незахищених верств населення. Враховуючи це, актуальним є питання отримання безоплатної правової допомоги.

На законодавчому рівні правовідносини з надання безоплатної правової допомоги регламентуються Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо її надання.

Слід зазначити, що за цим Законом безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну. В цій статті зупинимося на безоплатній первинній правовій допомозі.

Так, згідно з частиною 1 статті 7 вказаного Закону безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В Законі чітко прописані види та форми надання безоплатної первинної правової допомоги. Зокрема, вона надається у вигляді правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів, а надають цю допомогу органи виконавчої влади (органи соціального захисту населення, пенсійного фонду, земельних ресурсів, юстиції тощо) та органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради).

Для більш доступного розуміння того, як реалізувати право на первинну правову допомогу наводимо алгоритм можливих дій, які необхідно здійснити громадянину.

1. Оформлення звернення про надання первинної правової допомоги.

Звернення за своєю формою можуть бути усними або письмовими. Слід завчасно визначитися, в якій формі його варто подавати. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. Оскільки в Законі «Про безоплатну правову допомогу» немає чітких вимог до оформлення звернення, що, на нашу думку, є істотним недоліком, радимо використовувати форму звернення, яку дає Закон України «Про звернення громадян». Зокрема, вимоги до звернення, в тому числі і щодо його форми, визначає стаття 5 цього Закону

Так, звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Ось наочний приклад форми письмового звернення: Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги.

2. Способи подання звернення.

Як зазначалося вище, існує два способи подання звернення: особисто або поштою. Особисто звернутися з проханням про надання безоплатної первинної правової допомоги громадянин може безпосередньо на прийомі в посадової особи. Так, згідно зі статтею 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги (прим. справи кримінального провадження), працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Окрім усних особистих звернень, можна подавати їх поштою. Щоб уникнути всякого роду непорозумінь, як-то неотримання листа або його втрата, радимо направляти звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Для цього на пошті береться і заповнюється відповідний бланк, який додається до листа. Це потрібно для того, щоб у випадку неотримання відповіді про розгляд звернення можна було підтвердити факт його надсилання органу влади і на цій підставі в подальшому оскаржити бездіяльність посадової особи.

3. Строки розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Такі строки є різними за своєю тривалістю. Звісно, якщо особа особисто звернулася за наданням безоплатної первинної правової допомоги, наприклад, на прийомі посадової особи органу влади, то її вислухають, нададуть консультацію, складуть заяву тощо. Тобто, тут право особи на правову допомогу реалізується безпосередньо в день її звернення. Що стосується розгляду письмових звернень, то тут строки розгляду є різними за своєю тривалістю.

Так, згідно з частинами 4, 5 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, то така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Отже, якщо громадянин у своєму зверненні ставить питання про надання йому правової допомоги у вигляді консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, то таке звернення розглядатимуть протягом 30 календарних днів з дня його надходження.

Якщо ж громадянину потрібна лише правова інформація, роздруківка тієї чи іншої статті закону, кодексу, то таке звернення розглядатимуть не пізніше 15 днів з дня його отримання.

4. Безоплатність правової допомоги.

Громадян цікавить питання, чи потрібно платити, наприклад, за отримання бланків заяв, довідок тощо. Відповідь на це питання містить частина 6 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, там вказано, що органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Отже, вся первинна правова допомога у вигляді правової інформації, консультацій, складання заяв, скарг тощо надається безоплатно.

5. Як діяти, якщо на звернення про надання безоплатної правової допомоги відповідь ненадана, надана з порушенням строків, надана неякісна правова допомога тощо?

Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Згідно з частиною 1 статті 31 цього Закону дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Отже, при зволіканні або не вирішенні звернення у встановлені Законом строки, надання неякісної правової допомоги, надання відповіді не по суті поставленого питання, громадянин може оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Способи оскарження: адміністративний та судовий. Адміністративний спосіб оскарження передбачає подання скарги на рішення, дії або бездіяльність чиновника до вищого в порядку підлеглості органу влади. Судовий спосіб оскарження передбачає звернення громадянина, права якого порушені, до суду з адміністративним позовом про визнання нечинним та скасування рішення або про визнання дій/бездіяльності органу влади протиправними.


Файли, що прикріплені до статті

    Елементи 1—1 із 1.
  • Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги
    zrazok-zayavi-pro-nadannya-bezoplatnoyi-pervinnoyi-pravovoyi.doc 29,5 Кб, Документ MS Office
    Звернення по безоплатну правову допомогу за своєю формою можуть бути усними або письмовими. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Ось наочний приклад форми письмового звернення.

Ще статті в цій рубриці

Чи можна звільнити вагітну жінку?

Автор: Альона Романова

Трудове законодавство України досить добре захищає трудові права вагітних: це і їх права щодо виконання своїх трудових обов´язків, відпустки та лікарняних, розміру і порядку розрахунку декретних та ін. Проте інколи трапляються ситуації, коли вагітна жінка дещо "зловживає" своїм станом і фактично чи не в повному обсязі не виконує свої посадові обов'язки. Як в такому разі може чинити роботодавець?

Теги: захист прав вагітних, звільнити вагітну жінку

Як нарахують допомогу на дитину?

Автор: Альона Романова

Допомога при народженні дитини - є одною із головних різновидів державної допомоги сім'ям з дітьми, яка спрямована на забезпечення державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення. Проте при народженні дитини сім'ї, в якій уже виховуються та проживають неповнолітні діти, це необхідно враховувати при обчисленні розміру допомоги на новонародженого.

Теги: допомога на дитину

Гроші напрокат

Автор: Віталій Місяць

Які "підводні камені" банківського кредиту? І на що потрібно звертати увагу, оформляючи такий "прокат"? Відповіді на ці на інші актуальні запитання в нашому матеріалі.

Теги: кредит, споживчий кредит, кредит в банку

Як купити квартиру неповнолітньому?

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, які законодавчі особливості потрібно враховувати батькам при покупці нерухомості, в тому числі квартири, на користь неповнолітньої дитини.

Теги: покупка квартири, житло, квартира для неповнолітнього

Чи треба оформлятись підприємцем?

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист роз'яснює, яку діяльність закон вважає підприємницькою і чи варто реєструватися фізичною особою-підприємцем при торгівлі продуктами, отриманими в результаті ведення особистого селянського господарства.

Теги: підприємницька діяльність

Скільки ж коштує закордонний паспорт?

Автор: Віталій Місяць

У питаннях вартості документа для виїзду за кордон думки фахівців розходяться.

Теги: закордонний паспорт, плата за документ

За яких умов можуть позбавити послуги водовідведення?

Автор: Микола Глотов

Чинне законодавство України передбачає, що у жодному випадку з мотивів наявності в людини заборгованості щодо оплати за комунальні послуги ніхто не має права її позбавити можливості користуватися послугами водовідведення

Теги: водовідведення, борг за комунальні послуги

Чи можна брати на роботу студентів-іноземців?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує, яких законодавчих умов слід дотримуватися підприємцю при працевлаштуванні студента-іноземця.

Теги: робота студента-іноземця

Як домогтися плати за використання власного авто зі службовою метою?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист радить не забувати, що домовленість між підприємством і працівником про використання автомобіля та компенсація за його використання має оформлятися наказом на підприємстві, обумовлюватись у трудовому договорі та договором оренди або договором про компенсацію за використання автомобіля.

Теги: плата за використання авто, службове авто

Право на подаровану квартиру

Автор: В’ячеслав Горбенко

Які права на подаровану квартиру має сам дарувальник? Юрист розповідає про законодавчі нюанси такої угоди.

Теги: подарована квартира, розірвання договору

Комунальний борг має термін давності

Автор: Аліса Юрченко

Юрист консультує про особливості дії позовної давності в питанні стягнення боргу за комунальні послуги

Теги: борг за комунальні, позовна давність

Без генерального плану

Автор: Аліна Юрченко

Юрист роз'яснює, чи варто купувати квартиру в житловому комплексі, який не внесено в генеральний план місцевості і що це може означати.

Теги: покупка квартири, генеральний план місцевості

Індексація на невиплачену зарплату

Автор: Альона Романова

Юрист інформує про особливості індексацї заробітної плати і на підставі яких норм законодавства така індексація відбувається.

Теги: індексація зарплати, невиплачена зарплата

Лікарняний під час відпустки

Автор: Піддубна Наталія

Юрист роз'яснює, чи виплачується допомога з тимчасовій непрацездатності працівнику, який перебував на лікарняному під час відпустки.

Теги: лікарняний, відпустка

Як оцінити земельну ділянку

Автор: Ганна Богацька

Нормативно-грошова оцінка земель є однією зі складових оцінки землі, яка проводиться відповідно до Закону "Про оцінку земель". Причому проводиться така оцінка виключно юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою за встановленими законодавством нормами з урахуванням відомостей державних кадастрів.

Теги: оцінка землі, земельна ділянка, ринкова вартість землі

Плата за електрику в гуртожитку

Автор: Денис Гречко

Юрист нагадує, що відповідно до чинного законодавства, з метою контролю кількості спожитої електроенергії в кімнатах мешканців (за власний рахунок) можуть бути встановлені індивідуальні електролічильники.

Теги: оплата електроенергії, гуртожиток

Ремонт житла для ветерана

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист роз'яснює законодавчі особливості проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу.

Теги: ремонт житла, ветеран

Не куріть на сходових маршах!

Автор: Микола Глотов

Відповідно до норм чинного законодавства за куріння в заборонених місцях винного притягають до адміністративної відповідальності.

Теги: відповідальність, куріння на сходах, адмінвідповідальність

Чи дадуть допомогу на дитину, яка народилася за кордоном?

Автор: Альона Романова

Для призначення допомоги на дитину, яка народилася за кордоном, до органу праці і соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, батькам необхідно особисто подати законом передбачений перелік документів.

Теги: допомога на дитину, безоплатна правова допомога

У працевлаштуванні відмовили

Автор: Піддубна Наталія

Юрист інформує про те, як працівнику захистити свої права, перебуваючи на випробувальному терміні.

Теги: випробувальний термін, працевлаштування

Останні новини