Меню

Що таке первинна правова допомога та як реалізувати своє право на неї?

В'ячеслав Горбенко, юрист Рівненської обласної

громадської організації «Комітет виборців України»

Стрімкий розвиток суспільства постійно потребує регламентації його нормами права. З кожним роком у нашій державі приймаються нові закони, вносяться зміни до вже чинних, відбувається оновлення чинного законодавства та пристосування його до нових правовідносин і реалій життя.

Оскільки законів є багато, то пересічному громадянину України для вирішення тієї чи іншої життєвої ситуації досить складно самому розібратися в законодавстві. Навіть якщо людина і знайшла необхідний закон, то це ще не означає, що вона отримала відповідь на своє запитання. Адже в більшості випадків без сторонньої допомоги фахівця-правника пересічному українцю не вдасться вирішити свою проблему. Особливо це стосується соціально незахищених верств населення. Враховуючи це, актуальним є питання отримання безоплатної правової допомоги.

На законодавчому рівні правовідносини з надання безоплатної правової допомоги регламентуються Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо її надання.

Слід зазначити, що за цим Законом безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну. В цій статті зупинимося на безоплатній первинній правовій допомозі.

Так, згідно з частиною 1 статті 7 вказаного Закону безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В Законі чітко прописані види та форми надання безоплатної первинної правової допомоги. Зокрема, вона надається у вигляді правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів, а надають цю допомогу органи виконавчої влади (органи соціального захисту населення, пенсійного фонду, земельних ресурсів, юстиції тощо) та органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради).

Для більш доступного розуміння того, як реалізувати право на первинну правову допомогу наводимо алгоритм можливих дій, які необхідно здійснити громадянину.

1. Оформлення звернення про надання первинної правової допомоги.

Звернення за своєю формою можуть бути усними або письмовими. Слід завчасно визначитися, в якій формі його варто подавати. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. Оскільки в Законі «Про безоплатну правову допомогу» немає чітких вимог до оформлення звернення, що, на нашу думку, є істотним недоліком, радимо використовувати форму звернення, яку дає Закон України «Про звернення громадян». Зокрема, вимоги до звернення, в тому числі і щодо його форми, визначає стаття 5 цього Закону

Так, звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Ось наочний приклад форми письмового звернення: Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги.

2. Способи подання звернення.

Як зазначалося вище, існує два способи подання звернення: особисто або поштою. Особисто звернутися з проханням про надання безоплатної первинної правової допомоги громадянин може безпосередньо на прийомі в посадової особи. Так, згідно зі статтею 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги (прим. справи кримінального провадження), працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Окрім усних особистих звернень, можна подавати їх поштою. Щоб уникнути всякого роду непорозумінь, як-то неотримання листа або його втрата, радимо направляти звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Для цього на пошті береться і заповнюється відповідний бланк, який додається до листа. Це потрібно для того, щоб у випадку неотримання відповіді про розгляд звернення можна було підтвердити факт його надсилання органу влади і на цій підставі в подальшому оскаржити бездіяльність посадової особи.

3. Строки розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Такі строки є різними за своєю тривалістю. Звісно, якщо особа особисто звернулася за наданням безоплатної первинної правової допомоги, наприклад, на прийомі посадової особи органу влади, то її вислухають, нададуть консультацію, складуть заяву тощо. Тобто, тут право особи на правову допомогу реалізується безпосередньо в день її звернення. Що стосується розгляду письмових звернень, то тут строки розгляду є різними за своєю тривалістю.

Так, згідно з частинами 4, 5 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, то така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Отже, якщо громадянин у своєму зверненні ставить питання про надання йому правової допомоги у вигляді консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, то таке звернення розглядатимуть протягом 30 календарних днів з дня його надходження.

Якщо ж громадянину потрібна лише правова інформація, роздруківка тієї чи іншої статті закону, кодексу, то таке звернення розглядатимуть не пізніше 15 днів з дня його отримання.

4. Безоплатність правової допомоги.

Громадян цікавить питання, чи потрібно платити, наприклад, за отримання бланків заяв, довідок тощо. Відповідь на це питання містить частина 6 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, там вказано, що органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Отже, вся первинна правова допомога у вигляді правової інформації, консультацій, складання заяв, скарг тощо надається безоплатно.

5. Як діяти, якщо на звернення про надання безоплатної правової допомоги відповідь ненадана, надана з порушенням строків, надана неякісна правова допомога тощо?

Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Згідно з частиною 1 статті 31 цього Закону дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Отже, при зволіканні або не вирішенні звернення у встановлені Законом строки, надання неякісної правової допомоги, надання відповіді не по суті поставленого питання, громадянин може оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Способи оскарження: адміністративний та судовий. Адміністративний спосіб оскарження передбачає подання скарги на рішення, дії або бездіяльність чиновника до вищого в порядку підлеглості органу влади. Судовий спосіб оскарження передбачає звернення громадянина, права якого порушені, до суду з адміністративним позовом про визнання нечинним та скасування рішення або про визнання дій/бездіяльності органу влади протиправними.


Файли, що прикріплені до статті

    Елементи 1—1 із 1.
  • Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги
    zrazok-zayavi-pro-nadannya-bezoplatnoyi-pervinnoyi-pravovoyi.doc 29,5 Кб, Документ MS Office
    Звернення по безоплатну правову допомогу за своєю формою можуть бути усними або письмовими. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Ось наочний приклад форми письмового звернення.

Ще статті в цій рубриці

Поновлення на роботі

Автор: Кристина Антонюк

Юрист пропонує для використання зразок позовної заяви про поновлення на роботі.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, суд, працівник, роботодавець

Встановлення факту родинних відносин

Автор: Кристина Антонюк

Досить типовими є ситуації, коли після смерті батьків діти не можуть успадкувати своє майно через те, що не був зроблений запис у свідоцтві про народження дитини. Тобто був проставлений прочерк у графі відомості батька дитини. Саме тому юристи нашої організації радять брати офіційну відмову нотаріуса про видачу свідоцтва про прийняття спадщини та звертатись до суду з позовною заявою про встановлення факту родинних відносин.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, встановлення факту, сімейні відносини, батько, сім'я, родина

Поділ майна подружжя

Автор: Кристина Антонюк

Юрист роз'яснює законодавчі положення, що регулюють питання поділу майна подружжя, а також пропонує для використання зразок позовної заяви про визнання права власності на ½ транспортного засобу та про поділ кредиту у випадку розлучення.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюб, розірвання шлюбу, розлучення, поділ майна, подружжя

Переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі. Виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень

Автор: Катерина Євдокімова

Що робити, якщо Ви не можете встати в чергу поліпшення житлових умов, оскільки у власності маєте напіврозвалену хату. З одного боку у Вас є житло, а з іншого - проживати в такому приміщені неможливо. Що робити в цій ситуації і чи є з неї вихід?

Теги: безоплатна правова допомога, будинок, приміщення, жилі, нежилі

Що таке багаж та ручна поклажа і як правильно перевозити речі при авіаперельотах

Автор: Кристина Антонюк

Багато з нас знають, що польоти літаком це досить цікаво та романтично. Проте, ніхто не задумується про такі дрібниці як авіабезпека інших пасажирів та митний контроль (перевірка) Ваших речей. Кожна людина, перетинаючи митний кордон у будь-яких цілях, має при собі багаж, в якому, як правило, містяться речі, що використовуються для особистих потреб. При здійсненні митного оформлення речей громадян, що переміщуються через митний кордон України, виникають непорозуміння та скарги через незнання громадянами законодавства України, що регулює порядок переміщення особистих речей через митний кордон України.

Теги: безоплатна правова допомога, багаж, ручна поклажа, літак, авіа, переліт, політ

Оспорювання батьківства

Автор: Катерина Євдокімова

Юрист розповідає, як батькові перевірити, чи існує між ним та дитиною кровна спорідненість, та пропонує для використання зразок позовної заяви про оспорювання батьківства.

Теги: безоплатна правова допомога, дитина, сімейні відносини, батьківство, батько, оспорювання, ДНК

Кабмін гарантував право на соціальні виплати тільки для внутрішніх переселенців, які стануть на облік до кінця 2014 року

Автор: Кирило Рубановський

5 листопада 2014 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», відповідно до якої соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм довідки до 31 грудня 2014 р.

Допомога при народженні дитини: чого очікувати сім’ям з 1 липня 2014 року?

Автор: Ірина Русакова

Юрист аналізує, які нововведення запрацюють з 01.07.2014 р., і як внаслідок цього зміняться соціальні виплати сім’ям з дітьми та чи буде зараховуватися страховий стаж за період по догляду за дитиною до трьох років.

Грошова допомога вимушеним переселенцям

Автор: Кирило Рубановський

Кабінет Міністрів України постановою від 01.10.2014 №505 затвердив Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг . Вже перші дні застосування Порядку зумовили ряд питань та проблем для переміщених осіб. Ця консультація має на меті спробу відповісти на деякі поширені питання.

Порядок здійснення страхових виплат ВПО, пов’язаних з втратою працездатності, вагітністю й пологами, а також похованням

Автор: Кирило Рубановський

В статті наведено основні положення Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Процедура страхових виплат переселенцям, пов’язаних з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями

Автор: Кирило Рубановський

В статті описано порядок страхових виплат переселенцям, пов’язаних з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, що регламентований постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 11.12.2014 року № 20.

Як достроково розірвати договір оренди та виселити орендаря?

Автор: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»

Як достроково розірвати договір оренди? Чи можна виселити орендаря в опалювальний сезон? Як діяти, якщо після подачі позову орендар поверне усі борги? На ці та інші питання відповідає юрист Кирило Рубановський.

Теги: суд, договір, оренда, орендар, орендодавець

Захист спадкових прав внутрішньо переміщених осіб

Автор: Кирило Рубановський

У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви.

Теги: спадкування, спадщина, нотаріус, переселенці, ВПО, спадок, майно

Мережа приймалень Коаліції для внутрішніх переселенців

Автор: Віталій Місяць

Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги продовжує надавати всесторонню правову підтримку внутрішнім переселенцям. Нижче контакти приймалень у десяти регіонах України

Люстрація простими словами.

Автор: Роман Рачок, керівник напрямку "Моніторинг влади", Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги

З часу перемоги Революції Гідності до лексикону пересічного українця впевнено увійшло слово «люстрація». Люстрація у всіх на вустах, проте мало хто знає, що ж це таке наспра-вді. «Люстрація» означає з латині - очищення через жертвопринесення. Але в сучасному світі в жертву вже нікого не приносять, люстрація передбачає заборону чиновникам впродовж певного часу або пожиттєво займати державні посади.

Практика застосування законодавства про люстрацію

Автор: Віталій Єлов, адвокат, член Ради авдокатів Волинської області

Вищий адміністративний суд проаналізував практику застосування адміністративними судами окремих положень Закону України «Про очищення влади»

Люстрація в європейських країнах

Автор: Роман Рачок, керівник напрямку "Моніторинг влади", Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги

За чверть століття, які минули з часу розвалу комуністичних тоталітарних режимів в Центральній та Східній Європі, наші країни-сусіди здійснили достатньо успішні заходи щодо економічних реформ, розвитку демократичних інститутів та інтеграційних процесів з ЄС, провели люстрацію чиновників державного апарату.

Люстрація суддів – реалії та перспективи

Автор: Андрій Бурий, Фонд "Право і демократія"

В Україні тематика люстрації суддів та очищення судової гілки влади є актуальною та про неї громадськість говорить досить давно, чи не кожного дня ми слухаємо багато аргументів як про позитивний так і негативний перебіг процесу люстрації суддів в державі, але змушені констатувати, що ситуація з люстрацією і на далі залишається незмінною.

Люстрація в національному законодавстві та міжнародному праві

Автор: Роман Рачок, керівник напрямку "Моніторинг влади", Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги

У вересні 2014 року, під шаленим тиском представників громадськості та політичних сил – активних учасників Революції Гідності та не менш шаленою протидією з боку «старої гвардії», під акомпанемент численних акцій протесту перед будівлею ВР, парламентом все-таки був прийнятий Закон України «Про очищення влади», який визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Останні новини