Меню

Що таке первинна правова допомога та як реалізувати своє право на неї?

В'ячеслав Горбенко, юрист Рівненської обласної

громадської організації «Комітет виборців України»

Стрімкий розвиток суспільства постійно потребує регламентації його нормами права. З кожним роком у нашій державі приймаються нові закони, вносяться зміни до вже чинних, відбувається оновлення чинного законодавства та пристосування його до нових правовідносин і реалій життя.

Оскільки законів є багато, то пересічному громадянину України для вирішення тієї чи іншої життєвої ситуації досить складно самому розібратися в законодавстві. Навіть якщо людина і знайшла необхідний закон, то це ще не означає, що вона отримала відповідь на своє запитання. Адже в більшості випадків без сторонньої допомоги фахівця-правника пересічному українцю не вдасться вирішити свою проблему. Особливо це стосується соціально незахищених верств населення. Враховуючи це, актуальним є питання отримання безоплатної правової допомоги.

На законодавчому рівні правовідносини з надання безоплатної правової допомоги регламентуються Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо її надання.

Слід зазначити, що за цим Законом безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну. В цій статті зупинимося на безоплатній первинній правовій допомозі.

Так, згідно з частиною 1 статті 7 вказаного Закону безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В Законі чітко прописані види та форми надання безоплатної первинної правової допомоги. Зокрема, вона надається у вигляді правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів, а надають цю допомогу органи виконавчої влади (органи соціального захисту населення, пенсійного фонду, земельних ресурсів, юстиції тощо) та органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради).

Для більш доступного розуміння того, як реалізувати право на первинну правову допомогу наводимо алгоритм можливих дій, які необхідно здійснити громадянину.

1. Оформлення звернення про надання первинної правової допомоги.

Звернення за своєю формою можуть бути усними або письмовими. Слід завчасно визначитися, в якій формі його варто подавати. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. Оскільки в Законі «Про безоплатну правову допомогу» немає чітких вимог до оформлення звернення, що, на нашу думку, є істотним недоліком, радимо використовувати форму звернення, яку дає Закон України «Про звернення громадян». Зокрема, вимоги до звернення, в тому числі і щодо його форми, визначає стаття 5 цього Закону

Так, звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Ось наочний приклад форми письмового звернення: Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги.

2. Способи подання звернення.

Як зазначалося вище, існує два способи подання звернення: особисто або поштою. Особисто звернутися з проханням про надання безоплатної первинної правової допомоги громадянин може безпосередньо на прийомі в посадової особи. Так, згідно зі статтею 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги (прим. справи кримінального провадження), працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Окрім усних особистих звернень, можна подавати їх поштою. Щоб уникнути всякого роду непорозумінь, як-то неотримання листа або його втрата, радимо направляти звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Для цього на пошті береться і заповнюється відповідний бланк, який додається до листа. Це потрібно для того, щоб у випадку неотримання відповіді про розгляд звернення можна було підтвердити факт його надсилання органу влади і на цій підставі в подальшому оскаржити бездіяльність посадової особи.

3. Строки розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Такі строки є різними за своєю тривалістю. Звісно, якщо особа особисто звернулася за наданням безоплатної первинної правової допомоги, наприклад, на прийомі посадової особи органу влади, то її вислухають, нададуть консультацію, складуть заяву тощо. Тобто, тут право особи на правову допомогу реалізується безпосередньо в день її звернення. Що стосується розгляду письмових звернень, то тут строки розгляду є різними за своєю тривалістю.

Так, згідно з частинами 4, 5 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, то така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Отже, якщо громадянин у своєму зверненні ставить питання про надання йому правової допомоги у вигляді консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, то таке звернення розглядатимуть протягом 30 календарних днів з дня його надходження.

Якщо ж громадянину потрібна лише правова інформація, роздруківка тієї чи іншої статті закону, кодексу, то таке звернення розглядатимуть не пізніше 15 днів з дня його отримання.

4. Безоплатність правової допомоги.

Громадян цікавить питання, чи потрібно платити, наприклад, за отримання бланків заяв, довідок тощо. Відповідь на це питання містить частина 6 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, там вказано, що органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Отже, вся первинна правова допомога у вигляді правової інформації, консультацій, складання заяв, скарг тощо надається безоплатно.

5. Як діяти, якщо на звернення про надання безоплатної правової допомоги відповідь ненадана, надана з порушенням строків, надана неякісна правова допомога тощо?

Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Згідно з частиною 1 статті 31 цього Закону дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Отже, при зволіканні або не вирішенні звернення у встановлені Законом строки, надання неякісної правової допомоги, надання відповіді не по суті поставленого питання, громадянин може оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Способи оскарження: адміністративний та судовий. Адміністративний спосіб оскарження передбачає подання скарги на рішення, дії або бездіяльність чиновника до вищого в порядку підлеглості органу влади. Судовий спосіб оскарження передбачає звернення громадянина, права якого порушені, до суду з адміністративним позовом про визнання нечинним та скасування рішення або про визнання дій/бездіяльності органу влади протиправними.


Файли, що прикріплені до статті

    Елементи 1—1 із 1.
  • Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги
    zrazok-zayavi-pro-nadannya-bezoplatnoyi-pervinnoyi-pravovoyi.doc 29,5 Кб, Документ MS Office
    Звернення по безоплатну правову допомогу за своєю формою можуть бути усними або письмовими. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Ось наочний приклад форми письмового звернення.

Ще статті в цій рубриці

Ордер. Вселення в квартиру державного житлового фонду

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає про ордер як підставу вселення в квартиру державного житлового фонду та про сучасні реалії, з якими змушені стикатись громадяни, що мають намір приватизувати житло, вселення в яке відбувалось на підставі ордеру.

Теги: безоплатна правова допомога, вселення, ордер

Вселення в квартиру з метою подальшої приватизації

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає про процедуру становлення на квартирний облік, вселення в квартиру та подальшу приватизацію житла, отриманого таким чином.

Теги: безоплатна правова допомога, приватизація житла, вселення

Як виселити орендаря?

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає про законні методи виселення небажаного орендаря з орендованого приміщення.

Теги: безоплатна правова допомога, оренда житла, виселення

Виселення родича

Автор: Володимир Трандафіл

В статті йде мова про те, чи можна виселити родича, з яким не укладено договір оренди житла. А також про підстави та процедуру виселення родичів в судовому порядку.

Теги: безоплатна правова допомога, виселення родича, оренда житла

Порядок поділу майна подружжя. Строки давності при поділі майна.

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає про порядок поділу майна подружжя як під час розірвання шлюбу так і за деяких час після цього, а також про те, яким чином обраховують процесуальні строки в такому випадку.

Теги: безоплатна правова допомога, поділ майна подружжя, строки

Як розірвати договір оренди земельної ділянки?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає про підстави розірвання договору оренди земельної ділянки.

Теги: розірвання договору, безоплатна правова допомога, оренда землі

Як здійснити визнання (нострифікацію) іноземного диплому в Україні?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає органи, які здійснюють визнання (нострифікацію) іноземного диплому, та також перелік документів необхідний для цієї процедури.

Теги: безоплатна правова допомога, нострифікація, диплом

Справляння податку на нерухоме майно

Автор: Роман Савко

Автор розповідає про порядок справляння податку на нерухоме майно та про ставку такого податку для мешканців м. Києва.

Теги: безоплатна правова допомога, податок, податок на нерухомість

Порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Що робити?

Автор: Роман Савко

Юрист дає юридичну пораду особі, яку було притягнуто до відповідальності за ст. 471 Митного кодексу України - порушення порядку митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю (так званий «зелений коридор»).

Теги: відповідальність, безоплатна правова допомога, зелений коридор

Як прийняти на роботу іноземця?

Автор: Роман Савко

В статті йде мова про порядок отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також про категорії осіб, що не потребують дозволу для працевлаштування в Україні.

Теги: працевлаштування, безоплатна правова допомога, праця іноземців

Які умови виходу на пенсію для тракториста?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає про порядок призначення пенсії на пільгових умовах, на яку зокрема мають право трактористи, та про документи, які необхідно зібрати для оформлення такої пенсії.

Теги: пенсія, безоплатна правова допомога, пільгові умови

Що вважається вихідним днем при ноповному робочому тижні?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує з приводу того, що вважається вихідним днем при ноповному робочому тижні та чи переносяться святковий день якщо він припадає на день, в який робота не проводиться.

Теги: безоплатна правова допомога, вихідний, неповний робочий тиждень

Чи можна звільнити працівника, що працює за контрактом, у період його тимчасової непрацездатності?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист діє відповідь на поставлене запитання грунтуючись на нормах законодавства, рішенні Конституційного Суду України та постанові пленуму Верховного Суду України.

Теги: безоплатна правова допомога, контракт, звільнення

Відпустка по догляду за дитиною для бабусі

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує, коли бабуся може скористатись відпусткою по догляду за дитино до трьох років? Яким чином оформити належні документи?

Теги: безоплатна правова допомога, відпустка для матері, відпустка для бабусі

Обов'язки роботодавця при звільненні жінки, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною у зв'язку з ліквідацією підприємства

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, якими є обов'язки роботодавця, якщо він звільняє жінку, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з ліквідацією підприємства.

Теги: безоплатна правова допомога, ліквідація підприємства, відпустка для матері

Поновлення на роботі працівника, якщо підприємство перебуває у стані ліквідації

Автор: Наталія Піддубна

Автор роз'яснює порядок виплати працівникові, який був незаконно звільнений і поновлений на займаній посаді рішенням суду, середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу, якщо підприємство перебуває у стані ліквідації.

Теги: поновлення на роботі, ліквідація підприємства, вимушений прогул

Примусове зняття особи з реєстрації місця проживання

Автор: Володимир Трандафіл

Юрист розповідає як власнику житла зняти з реєстрації особу, що не проживає в приміщенні, без її згоди.

Теги: безоплатна правова допомога, зняття з реєстрації, виписати особу

Як підтвердити родинні зв’язки при спадкуванні за законом?

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає, якими документами підтверджуються родинні зв'язки при спадкуванні та що робити у випадку відсутності таких документів.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, родинні зв'язки

Як розрахувати збитки завдані засміченням земельної ділянки?

Автор: Роман Савко

Автор розповідає, який орган розраховує збитки завдані засміченням земельної ділянки та до кого варто звернутись в першу чергу.

Теги: засмічення земельної ділянки, відшкодування шкоди, розрахунок збитків

Оформлення спадщини на майно, що було виявлене пізніше

Автор: Роман Савко

Юрист розповідає, яке майно входить до складу спадщини при спадкуванні за законом та як оформити спадщину майно, що було виявлено пізніше.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, майно виявлено пізніше

Останні новини