Меню

Що таке первинна правова допомога та як реалізувати своє право на неї?

В'ячеслав Горбенко, юрист Рівненської обласної

громадської організації «Комітет виборців України»

Стрімкий розвиток суспільства постійно потребує регламентації його нормами права. З кожним роком у нашій державі приймаються нові закони, вносяться зміни до вже чинних, відбувається оновлення чинного законодавства та пристосування його до нових правовідносин і реалій життя.

Оскільки законів є багато, то пересічному громадянину України для вирішення тієї чи іншої життєвої ситуації досить складно самому розібратися в законодавстві. Навіть якщо людина і знайшла необхідний закон, то це ще не означає, що вона отримала відповідь на своє запитання. Адже в більшості випадків без сторонньої допомоги фахівця-правника пересічному українцю не вдасться вирішити свою проблему. Особливо це стосується соціально незахищених верств населення. Враховуючи це, актуальним є питання отримання безоплатної правової допомоги.

На законодавчому рівні правовідносини з надання безоплатної правової допомоги регламентуються Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо її надання.

Слід зазначити, що за цим Законом безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну. В цій статті зупинимося на безоплатній первинній правовій допомозі.

Так, згідно з частиною 1 статті 7 вказаного Закону безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В Законі чітко прописані види та форми надання безоплатної первинної правової допомоги. Зокрема, вона надається у вигляді правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів, а надають цю допомогу органи виконавчої влади (органи соціального захисту населення, пенсійного фонду, земельних ресурсів, юстиції тощо) та органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради).

Для більш доступного розуміння того, як реалізувати право на первинну правову допомогу наводимо алгоритм можливих дій, які необхідно здійснити громадянину.

1. Оформлення звернення про надання первинної правової допомоги.

Звернення за своєю формою можуть бути усними або письмовими. Слід завчасно визначитися, в якій формі його варто подавати. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. Оскільки в Законі «Про безоплатну правову допомогу» немає чітких вимог до оформлення звернення, що, на нашу думку, є істотним недоліком, радимо використовувати форму звернення, яку дає Закон України «Про звернення громадян». Зокрема, вимоги до звернення, в тому числі і щодо його форми, визначає стаття 5 цього Закону

Так, звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Ось наочний приклад форми письмового звернення: Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги.

2. Способи подання звернення.

Як зазначалося вище, існує два способи подання звернення: особисто або поштою. Особисто звернутися з проханням про надання безоплатної первинної правової допомоги громадянин може безпосередньо на прийомі в посадової особи. Так, згідно зі статтею 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги (прим. справи кримінального провадження), працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Окрім усних особистих звернень, можна подавати їх поштою. Щоб уникнути всякого роду непорозумінь, як-то неотримання листа або його втрата, радимо направляти звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Для цього на пошті береться і заповнюється відповідний бланк, який додається до листа. Це потрібно для того, щоб у випадку неотримання відповіді про розгляд звернення можна було підтвердити факт його надсилання органу влади і на цій підставі в подальшому оскаржити бездіяльність посадової особи.

3. Строки розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Такі строки є різними за своєю тривалістю. Звісно, якщо особа особисто звернулася за наданням безоплатної первинної правової допомоги, наприклад, на прийомі посадової особи органу влади, то її вислухають, нададуть консультацію, складуть заяву тощо. Тобто, тут право особи на правову допомогу реалізується безпосередньо в день її звернення. Що стосується розгляду письмових звернень, то тут строки розгляду є різними за своєю тривалістю.

Так, згідно з частинами 4, 5 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, то така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Отже, якщо громадянин у своєму зверненні ставить питання про надання йому правової допомоги у вигляді консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, то таке звернення розглядатимуть протягом 30 календарних днів з дня його надходження.

Якщо ж громадянину потрібна лише правова інформація, роздруківка тієї чи іншої статті закону, кодексу, то таке звернення розглядатимуть не пізніше 15 днів з дня його отримання.

4. Безоплатність правової допомоги.

Громадян цікавить питання, чи потрібно платити, наприклад, за отримання бланків заяв, довідок тощо. Відповідь на це питання містить частина 6 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, там вказано, що органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Отже, вся первинна правова допомога у вигляді правової інформації, консультацій, складання заяв, скарг тощо надається безоплатно.

5. Як діяти, якщо на звернення про надання безоплатної правової допомоги відповідь ненадана, надана з порушенням строків, надана неякісна правова допомога тощо?

Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Згідно з частиною 1 статті 31 цього Закону дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Отже, при зволіканні або не вирішенні звернення у встановлені Законом строки, надання неякісної правової допомоги, надання відповіді не по суті поставленого питання, громадянин може оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Способи оскарження: адміністративний та судовий. Адміністративний спосіб оскарження передбачає подання скарги на рішення, дії або бездіяльність чиновника до вищого в порядку підлеглості органу влади. Судовий спосіб оскарження передбачає звернення громадянина, права якого порушені, до суду з адміністративним позовом про визнання нечинним та скасування рішення або про визнання дій/бездіяльності органу влади протиправними.


Файли, що прикріплені до статті

    Елементи 1—1 із 1.
  • Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги
    zrazok-zayavi-pro-nadannya-bezoplatnoyi-pervinnoyi-pravovoyi.doc 29,5 Кб, Документ MS Office
    Звернення по безоплатну правову допомогу за своєю формою можуть бути усними або письмовими. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Ось наочний приклад форми письмового звернення.

Ще статті в цій рубриці

Як повернути кошти за ненаданим кредитом

Автор: Кристина Антонюк

Автор розповідає як діяти в ситуації, коли Ви уклали договір на отримання кредитних коштів, сплатили так званий "гарантійний платіж", однак самого кредиту так і не отримали. В доданому файлі знайдете зразок позовної заяви для подання до суду в такому випадку.

Теги: кредит, розірвання договору, безоплатна правова допомога, шахрайство

Пропущено строк для прийняття спадщини

Автор: Кристина Антонюк

Юрист роз'яснює законодавчі положення стосовно строків прийняття спадщини та що робити у випадку пропущення такого строку, а також пропонує для користування зразок позовної заяви про продовження строку для прийняття спадщини та визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, спадкування, пропуск строку

Повернення судового збору

Автор: Кристина Антонюк

Часто трапляються ситуації, коли особа сплатила судовий збір не на той рахунок (неправильно обрала підсудність) чи взагалі відпала потреба подавати позовну заяву. Що ж робити? Як повернути судовий збір?

Теги: безоплатна правова допомога, судовий збір, повернення коштів

Як встановити факт родинних зв'язків

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає, що робити у випадку, коли виявляються невідповідності у прізвищах родичів, що призводять до неможливості вчиняти ту, чи іншу юридичну дію, а також пропонує для користування зразок заяви про встановлення факту родинних відносин.

Теги: безоплатна правова допомога, родинні зв'язки, помилка, встановлення факту

Як захистити свої права учаснику сімейних правовідносин

Автор: Віталій Єлов

Юрист роз'яснює, у яких випадках учасник сімейних правовідносин вправі звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки і піклування, а яких - до суду.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, сімейні відносини, органи опіки та піклування

Як розірвати шлюб

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, в яких випадках шлюб можна розірвати в державних органах реєстрації актів цивільного стану, а в яких – в суді.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу

Які питання можуть вирішуватися судом одночасно з вимогою про розірвання шлюбу?

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, які питання можуть вирішуватися судом одночасно з вимогою про розірвання шлюбу.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу

Перепони до розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, коли не можна розірвати шлюб. А також про те, в яких випадках – шлюб може бути визнаний недійсним.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним

Режим окремого проживання подружжя

Автор: Віталій Єлов

Юрист розповідає, що слід розуміти під режимом окремого проживання подружжя та якими є його юридичні наслідки.

Теги: безоплатна правова допомога, шлюб, режим окремого проживання

Договір найму (оренди) житлового приміщення

Автор: Ганна Богацька

Юрист розповідає про істотні умови договору найму житла, порядок його укладання, положення законодавства стосовно дострокового розірвання договору тощо, а також пропонує зразок такого договору для використання.

Теги: безоплатна правова допомога, оренда житла, договір оренди житла

Аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає як отримати аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання. До консультації додано зразок позовної заяви для використання в такому випадку.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, позов

Як скасувати судовий наказ про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги

Автор: Олег Лепетюк

Юрист роз'яснює, як можна скасувати судовий наказ про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та чи можна взагалі стягувати заборгованість з боржника більше ніж за 3 роки. Також до консультації додано типовий зразок заяви про скасування судового наказу.

Теги: борг за комунальні послуги, безоплатна правова допомога, комунальні послуги, судовий наказ

Як оформити допомогу на дитину, що народилась за кордоном

Автор: Наталія Піддубна

Юрист консультує, які кроки необхідно здійснити, щоб отримати допомогу на дитину, що народилась за кордоном.

Теги: допомога на дитину, безоплатна правова допомога

Здача пляжів в оренду. Закон чи свавілля?

Автор: Володимир Трандафіл

Автор роздумує над проблемою незаконних платних пляжів та розповідає, якими є права громадян на безоплатне користування водними ресурсами.

Розлучення з чоловіком-іноземцем

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, що потрібно знати в випадку розлучення з чоловіком-іноземцем, до якого суду звертатись та яким законодавством користуватись в такому випадку.

Теги: безоплатна правова допомога, розірвання шлюбу, іноземець

Як закрити картковий рахунок (кредитну картку)?

Автор: Анна Ющенко

Юрист розповідає, які кроки необхідно здійснити, щоб раз і назавжди закрити картковий рахунок з кредитними коштами.

Теги: кредит, безоплатна правова допомога, закриття рахунку, кредитна картка

Припинення права власності на частку у спільному майні

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає у яких випадках без згоди співвласника можна припинити його право на частку у спільному майні та як це зробити.

Теги: безоплатна правова допомога, спільна часткова власність, припинення права власності

Як стягнути нараховану, але не виплачену зарплату

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає як стягнути з підприємства нараховану, але не виплачену заробітну плату, суму якої Ви не оспорюєте та пропонує зразок заяви про видачу судового наказу для таких випадків.

Теги: невиплачена зарплата, безоплатна правова допомога, судовий наказ

15 квіт. 2014
Як встановити опіку над особою

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає про положення законодавства стосовно визнання особи недієздатною та встановлення опіки над нею. До матеріалу додано зразок заяви про визнання фізичної особи недієздатною.

Теги: безоплатна правова допомога, опіка, недієздатність

Як списати будинок, якого вже не існує

Автор: Анна Ющенко

Чи варто щось робити з будинком, якого вже не існує. Чи може існування такого будинку «на папері» зобов’язувати до сплати податку на нерухоме майно? На ці та інші питання юрист дає розгорнуту відповідь в своїй статті.

Теги: безоплатна правова допомога, податок на нерухомість, списання будинку, зруйнований будинок

Останні новини