Меню

Що таке первинна правова допомога та як реалізувати своє право на неї?

В'ячеслав Горбенко, юрист Рівненської обласної

громадської організації «Комітет виборців України»

Стрімкий розвиток суспільства постійно потребує регламентації його нормами права. З кожним роком у нашій державі приймаються нові закони, вносяться зміни до вже чинних, відбувається оновлення чинного законодавства та пристосування його до нових правовідносин і реалій життя.

Оскільки законів є багато, то пересічному громадянину України для вирішення тієї чи іншої життєвої ситуації досить складно самому розібратися в законодавстві. Навіть якщо людина і знайшла необхідний закон, то це ще не означає, що вона отримала відповідь на своє запитання. Адже в більшості випадків без сторонньої допомоги фахівця-правника пересічному українцю не вдасться вирішити свою проблему. Особливо це стосується соціально незахищених верств населення. Враховуючи це, актуальним є питання отримання безоплатної правової допомоги.

На законодавчому рівні правовідносини з надання безоплатної правової допомоги регламентуються Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо її надання.

Слід зазначити, що за цим Законом безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну. В цій статті зупинимося на безоплатній первинній правовій допомозі.

Так, згідно з частиною 1 статті 7 вказаного Закону безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В Законі чітко прописані види та форми надання безоплатної первинної правової допомоги. Зокрема, вона надається у вигляді правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів, а надають цю допомогу органи виконавчої влади (органи соціального захисту населення, пенсійного фонду, земельних ресурсів, юстиції тощо) та органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради).

Для більш доступного розуміння того, як реалізувати право на первинну правову допомогу наводимо алгоритм можливих дій, які необхідно здійснити громадянину.

1. Оформлення звернення про надання первинної правової допомоги.

Звернення за своєю формою можуть бути усними або письмовими. Слід завчасно визначитися, в якій формі його варто подавати. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. Оскільки в Законі «Про безоплатну правову допомогу» немає чітких вимог до оформлення звернення, що, на нашу думку, є істотним недоліком, радимо використовувати форму звернення, яку дає Закон України «Про звернення громадян». Зокрема, вимоги до звернення, в тому числі і щодо його форми, визначає стаття 5 цього Закону

Так, звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Ось наочний приклад форми письмового звернення: Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги.

2. Способи подання звернення.

Як зазначалося вище, існує два способи подання звернення: особисто або поштою. Особисто звернутися з проханням про надання безоплатної первинної правової допомоги громадянин може безпосередньо на прийомі в посадової особи. Так, згідно зі статтею 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги (прим. справи кримінального провадження), працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Окрім усних особистих звернень, можна подавати їх поштою. Щоб уникнути всякого роду непорозумінь, як-то неотримання листа або його втрата, радимо направляти звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Для цього на пошті береться і заповнюється відповідний бланк, який додається до листа. Це потрібно для того, щоб у випадку неотримання відповіді про розгляд звернення можна було підтвердити факт його надсилання органу влади і на цій підставі в подальшому оскаржити бездіяльність посадової особи.

3. Строки розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги.

Такі строки є різними за своєю тривалістю. Звісно, якщо особа особисто звернулася за наданням безоплатної первинної правової допомоги, наприклад, на прийомі посадової особи органу влади, то її вислухають, нададуть консультацію, складуть заяву тощо. Тобто, тут право особи на правову допомогу реалізується безпосередньо в день її звернення. Що стосується розгляду письмових звернень, то тут строки розгляду є різними за своєю тривалістю.

Так, згідно з частинами 4, 5 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, то така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Отже, якщо громадянин у своєму зверненні ставить питання про надання йому правової допомоги у вигляді консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, то таке звернення розглядатимуть протягом 30 календарних днів з дня його надходження.

Якщо ж громадянину потрібна лише правова інформація, роздруківка тієї чи іншої статті закону, кодексу, то таке звернення розглядатимуть не пізніше 15 днів з дня його отримання.

4. Безоплатність правової допомоги.

Громадян цікавить питання, чи потрібно платити, наприклад, за отримання бланків заяв, довідок тощо. Відповідь на це питання містить частина 6 статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, там вказано, що органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Отже, вся первинна правова допомога у вигляді правової інформації, консультацій, складання заяв, скарг тощо надається безоплатно.

5. Як діяти, якщо на звернення про надання безоплатної правової допомоги відповідь ненадана, надана з порушенням строків, надана неякісна правова допомога тощо?

Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

Згідно з частиною 1 статті 31 цього Закону дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

Отже, при зволіканні або не вирішенні звернення у встановлені Законом строки, надання неякісної правової допомоги, надання відповіді не по суті поставленого питання, громадянин може оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Способи оскарження: адміністративний та судовий. Адміністративний спосіб оскарження передбачає подання скарги на рішення, дії або бездіяльність чиновника до вищого в порядку підлеглості органу влади. Судовий спосіб оскарження передбачає звернення громадянина, права якого порушені, до суду з адміністративним позовом про визнання нечинним та скасування рішення або про визнання дій/бездіяльності органу влади протиправними.


Файли, що прикріплені до статті

    Елементи 1—1 із 1.
  • Зразок заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги
    zrazok-zayavi-pro-nadannya-bezoplatnoyi-pervinnoyi-pravovoyi.doc 29,5 Кб, Документ MS Office
    Звернення по безоплатну правову допомогу за своєю формою можуть бути усними або письмовими. З практичної точки зору радимо звертатися в письмовій формі. У зверненні про надання безоплатної первинної правової допомоги має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, прохання чи вимоги, наприклад, про надання правової інформації, консультування, складення заяви або скарги та інші вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Ось наочний приклад форми письмового звернення.

Ще статті в цій рубриці

Що робити медичному працівнику, на якого написали скаргу?

Автор: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Юрист відповідає, яким чином лікар може захистити себе при надходженні письмової скарги в адміністрацію закладу охорони здоров'я від пацієнта.

Теги: безоплатна правова допомога, скарга, пацієнт, лікар

Як скасувати заочне рішення суду?

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист дає пораду як діяти в ситуації, якщо суд прийняв рішення по справі за Вашої відсутності.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, заочне рішення, неявка

Повернення боргу

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає як при укладенні договору позики уникнути можливих труднощів з поверненням боргу та як правильно оформити боргову розписку.

Теги: безоплатна правова допомога, договір позики, борг, боргова розписка

Зупинка транспортного засобу інспектором ДАІ

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає, які права має водій та інспектор у випадку зупинки транспортного засобу інспектором ДАІ, яким є порядок складання протоколу та постанови про адміністративне правопорушення, як оскаржити таку постанову.

Теги: безоплатна правова допомога, водій, ДАІ, адміністративне правопорушення, зупинка транспортного засобу

Звільнення у зв'язку зі скороченням штату

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає про порядок звільнення у зв'язку зі скороченням штату, якими є права працівника та роботодавця під час цього процесу.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, працівник, скорочення штату, роботодавець

Право стати на облік в центрі зайнятості

Автор: Центр права РОГО «Комітет виборців України»

Юрист дає відповідь на запитання чи має право особа повторно стати на облік в центрі зайнятості.

Теги: безоплатна правова допомога, безробіття, центр зайнятості, облік

Встановлення індивідуального опалення в умовах сьогодення

Автор: Мирослава Примак

Юрист розповідає про особливості правового регулювання та практичні проблеми, з якими стикаються громадяни, що бажають встановити індивідуальне опалення.

Теги: безоплатна правова допомога, комунальні послуги, опалення, централізоване, індивідуальне

Визнання заповіту недійсним: теорія та деякі аспекти судової практики

Автор: Мирослава Примак

Юрист розповідає, за яких умов заповіт може бути визнаний недійсним та яким є порядок цього процесу.

Теги: безоплатна правова допомога, заповіт, визнання заповіту недійсним

Як стягнути аліменти з батька іноземця

Автор: Наталія Піддубна

Юрист покроково описує процес стягнення аліментів з батьків іноземців та розповідає про необхідний перелік документів для кожного етапу.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, іноземець, стягнення аліментів

Стягнення аліментів на дитину в судовому порядку

Автор: Денис Гречко

Юрист розповідає про положення законодавства стосовно стягнення аліментів на дитину в судовому порядку та процедуру виконання рішення суду на користь позивача.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів

Як стягнути аліменти?

Автор: Мирослава Примак

Юрист інформує, чи можливо стягнути аліменти з колишнього чоловіка, коли відомості про його батьківство не внесені в відповідну графу свідоцтва про народження дитини.

Теги: аліменти, безоплатна правова допомога, стягнення аліментів, батьківство

Що робити якщо ви не маєте можливості сплатити податок при отриманні спадщини?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на питання, що робити якщо ви не маєте можливості сплатити податок при отриманні спадщини та якою є процедура відстрочення та розстрочення податкового зобов'язання.

Теги: безоплатна правова допомога, податок, спадщина, відстрочення, розстрочення, податковий борг

Що потрібно знати про оподаткування спадщини та подарунків!

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає в якому порядку оподатковується отримання спадщини та подарунків, якими є ставки таких податків.

Теги: безоплатна правова допомога, оформлення спадщини, податок, договір дарування, спадщина

Обов'язок використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про положення законодавства, якими регулюється обов'язок використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення, та можливі правові наслідки у випадку невиконання цього обов'язку.

Теги: земельна ділянка, безоплатна правова допомога, цільове призначення, землекористування, обов'язки землевласників

Оплата листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, чи буде оплачено листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною батькові, якщо його дружина в цей самий час перебуває у відпустці по догляду за іншою дитиною до 3 років.

Теги: безоплатна правова допомога, відпустка для матері, листок непрацездатності, відпустка для батька, тимчасова непрацездатність

Обчислення оплати праці педагогічних працівників, що працюють за сумісництвом як керівники гуртків

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, яким чином може здійснюватись оплата праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, які працюють за сумісництвом у позашкільних навчальних закладах на таких педагогічних посадах, як керівники гуртків та чи надається таким працівникам щорічна відпустка на роботі за сумісництвом.

Орендна плата за земельну ділянку (пай), що налужала померлій особі

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, протягом якого часу нараховується орендна плата за земельну ділянку (пай) померлої особи.

Теги: безоплатна правова допомога, спадкування, орендна плата, земельна частка (пай), пай

Доля орендованої земельної ділянки у випадку відсутності або не звернення спадкоємців?

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, якою є доля орендованої земельної ділянки у випадку відсутності або не звернення спадкоємців?

Теги: безоплатна правова допомога, оренда землі, відумерла спадщина, відсутність спадкоємців, не звернення спадкоємців

Як отримати публічну інформацію?

Автор: Анна Ющенко

Юрист розповідає що таке "публічна інформація" та яким є порядок її отримання, а також про переваги використання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Теги: безоплатна правова допомога, звернення громадянина, публічна інформація, інформаційний запит

Зупинення провадження у цивільній справі

Автор: Микола Глотов

Юрист описує ситуацію, коли може знадобитись зупинити провадження у цивільній справі для вирішення іншої цивільної справи та пропонує зразок документу використання.

Теги: безоплатна правова допомога, суд, зупинення провадження, клопотання

Останні новини