Меню

Правове регулювання надурочних робіт

Кирило РУБАНОВСЬКИЙ, адвокат,

член Всеукраїнської коаліції з надання

правової допомоги, експерт з правових питань

Агентства з розвитку приватної ініціативи

Одним з інститутів трудового права, правове регулювання якого не зазнало суттєвих змін після радянського періоду, є  інститут надурочних робіт. Між тим, в ринкових умовах застосування надурочних робіт набуло нової якості. Адже роботодавець нерідко зацікавлений у застосуванні праці працівника після закінчення нормальної тривалості робочого дня, встановленої законодавством.

Як відомо, для працівників зазвичай встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години. Крім того  робочий час працівників, як правило , скорочується на одну годину напередодні святкових і неробочих днів (ст. 52 та ст.53 КЗпП України).  

Праця понад зазначену тривалість робочого дня вважається надурочними роботами.

Тут варто сказати, що Кодекс законів про працю розглядає надурочні роботи радше як виняток, якому немає  місця при нормальній організації праці. Законодавець визначає вичерпний перелік випадків, в яких роботодавець може застосовувати надурочні роботи. До таких випадків відповідно до ст. 62 КЗпП України належать:

1) проведення робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;

2) проведення необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;

3) необхідність закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення такої роботи може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості працівників;

4) виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

5) продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає (в даному випадку надурочні роботи  можуть застосовуватись  коли робота не допускає перерви, водночас  роботодавець) зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

Як бачимо, говорячи про надурочні роботи, законодавець має на увазі дійсно екстраординарні випадки. Зокрема, як вбачається з наведених норм, до надурочних робіт важко віднести потребу закінчити певну роботу «до кінця кварталу» або виконання певних додаткових робіт в неробочий час на індивідуальне замовлення клієнта. Зазначені випадки, такі звичні у ринкових умовах, не вкладаються у сформовані за радянських часів підходи до надурочних робіт.

Надурочні роботи слід відрізняти від перевищення законодавчо встановленої щоденної або щотижневої  тривалості  робочого часу при його підсумованому обліку (ст. 61 КЗпП України). При підсумованому обліку робочого часу запроваджується інший ніж робочий день або тиждень обліковий період, протягом якого сума робочих годин немає перевищувати їх нормальної кількості, визначеної відповідно до ст. 50 та ст. 51 КЗпП України. Надурочні роботи при підсумованому обліку робочого часу матимуть місце лише тоді, коли працівник залучається до роботи понад встановлену кількість робочих годин, визначену за облікових період (наприклад, при роботі понад 80 годин при 2-тижневому обліковому періоді).

Верховний Суд України у постанові № 13 від 24.12.1999 р. «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» зазначає, що робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня не вважається надурочною. Так само не є надурочною робота працівника з ненормованим робочим днем понад установлену норму робочого часу, крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, що не входила до кола його обов'язків.

КЗпП України передбачає також граничні норми застосування надурочних робіт. Вони не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП України).

Існують також категорії працівників, яких КЗпП України забороняє залучати до надурочних робіт. До таких категорій належать   

  • вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років (ст. 176);
  • працівники, молодші вісімнадцяти років (ст. 192);
  • працівники, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва та мають заняття у день надурочних робіт  (ст. 220).

Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть бути залучені  до надурочних робіт лише за їх згодою (ст. 177). Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе також лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 172). Така згода може бути письмовою або «мовчазною» - шляхом фактичного початку виконання надурочних робіт (форму згоди працівника закон не визначає, однак, безперечно, йдеться про добровільну згоду, а не згоду, дану під тиском).

Відмова вказаних осіб від надурочних робіт жодним чином не може вважатись порушенням трудової дисципліни, навіть якщо особа попередньо надала письмову згоду на залучення до них

Окремо слід наголосити на особливостях оплати надурочних робіт. При  погодинній системі оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Якщо ж роботодавцем запроваджена відрядна система оплати праці, за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою,  розрахована за всі відпрацьовані надурочні години.

Слід зазначити, що у разі підсумованого обліку робочого часу як надурочні оплачуються всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді (ст. 106 КЗпП України).  При цьому годинна ставка для оплати надурочної роботи при обліковому періоді квартал обчислюється виходячи із середньомісячного числа годин за обліковий період (квартал), яке має розраховуватись з урахуванням норми тривалості робочого часу за квартал (лист Міністерства соціальної політики України  від 18.05.2007 р. № 380/13/84-07).

Закон категорично забороняє компенсацію надурочних робіт шляхом надання відгулу У згаданій вище у постанові  Верховного Суду України № 13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» зазначається, що  при вирішенні спорів про оплату роботи в надурочний час судам слід мати на увазі, що передбачене ст. 106 КЗпП України положення про заборону компенсації надурочних робіт шляхом надання відгулу поширюється і на випадки їх виконання у святкові, неробочі та вихідні дні.  Працівникам, які залучались до роботи у святковий чи неробочий день, вона оплачується за години, відпрацьовані в ці дні: відрядникам - за подвійними відрядними розцінками; тим, чия праця оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі подвійної такої ставки, а тим, хто одержує місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо ця робота провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної такої ставки, якщо цю норму було перевищено.

Отже, при застосуванні надурочних робіт працівникам карто мати на увазі таке:

1. Надурочні роботи застосовуються виключно у випадках, передбачених ст. 62 КЗпП України і в межах  граничних норм, встановлених ст. 65 КЗпП України.

2. Застосування надурочних робіт в кожному окремому випадку має бути оформлено наказом роботодавця, в якому вказується підстава їх застосування.

3. Застосування надурочних робіт має провадитись лише з дозволу первинної профспілкової організації (ст. 64 КЗпП України).

4. При прийнятті рішення про надурочні роботи окремим вказаним вище категоріям доречно пам’ятати про законодавчу заборону їх залучення до надурочних робіт в принципі або заборону залучення до таких робіт без згоди працівника.

5. Надурочні роботи оплачуються зі підвищеними тарифами, а їх компенсація відгулом не допускається.

Насамкінець слід зазначити, що  говорити про застосування надурочних робіт правомірно говорити лише у випадках, що підпадають під відповідні положення Кодексу законів про працю і за дотримання вказаних вище умов. Якщо ж працiвник добровiльно продовжує роботу пiсля закiнчення робочого дня (змiни) без належного оформлення цієї роботи, то пiдстав для визання цього надурочними роботами та для пiдвищеної оплати такої роботи немає.

Ще статті в цій рубриці

Поновлення на роботі

Автор: Кристина Антонюк

Юрист пропонує для використання зразок позовної заяви про поновлення на роботі.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, суд, працівник, роботодавець

Підстави звільнення

Автор: Кристина Антонюк

В наш час досить легко втратити роботу. І це не завжди буває з вини працівника, який не хоче працювати. Досить часто людей звільняють з численними порушеннями норм Кодексу законів про працю України. Це відбувається через необізнаність громадян, які не знають куди звернутись у разі неправомірного звільнення. Саме тому я присвятила цю статтю роз’ясненню норм трудового законодавства, аби кожна особа знала свої права та могла їх захистити.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, працівник, роботодавець

27 трав. 2014
Захисти себе, якщо тебе примушують звільнитися за «власним» бажанням!

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає, до яких органів можна звернутись, якщо працівника примушують звільнитись "за власним бажанням".

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, заява про звільнення, працівник, роботодавець, за власним бажанням

27 трав. 2014
Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про те, які є можливості в особи, якщо вона вважає, що її звільнення з роботу було незаконним.

Теги: безоплатна правова допомога, поновлення на роботі, звільнення, працівник, роботодавець, звільнили

27 трав. 2014
Не виплачують зарплату

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про можливі дії працівника, якщо йому не виплачують заробітну плату або не виконується рішення суду про стягнення заробітної плати.

Теги: невиплачена зарплата, безоплатна правова допомога, працівник, роботодавець, заробітня плата, стягнення зарплати

27 трав. 2014
Відповідальність за порушення трудового законодавства

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає про підстави та особливості застосування дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства.

Теги: відповідальність, адмінвідповідальність, безоплатна правова допомога, дисциплінарна відповідальність, працівник, роботодавець, трудові відносини, трудове законодавство

22 трав. 2014
Переведення працівниці, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною

Автор: Наталія Піддубна

Автор розповідає про порядок переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду відповідно до п. 5 ст. 36 КЗпП та про застосування цієї норми, якщо працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

12 трав. 2014
Оплата праці в нічний час

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист дає відповідь на запитання, яким законодавством регулюється розмір заробітної плати та як з'ясувати чи правильно здійснюється розрахунок зарплати за роботу в нічний час.

Теги: безоплатна правова допомога, оплата праці, нічний час, заробітня плата

Оплата листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною

Автор: Наталія Піддубна

Юрист дає відповідь на запитання, чи буде оплачено листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною батькові, якщо його дружина в цей самий час перебуває у відпустці по догляду за іншою дитиною до 3 років.

Теги: безоплатна правова допомога, відпустка для матері, листок непрацездатності, відпустка для батька, тимчасова непрацездатність

Право стати на облік в центрі зайнятості

Автор: Центр права РОГО «Комітет виборців України»

Юрист дає відповідь на запитання чи має право особа повторно стати на облік в центрі зайнятості.

Теги: безоплатна правова допомога, безробіття, центр зайнятості, облік

Звільнення у зв'язку зі скороченням штату

Автор: Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє»

Юрист розповідає про порядок звільнення у зв'язку зі скороченням штату, якими є права працівника та роботодавця під час цього процесу.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, працівник, скорочення штату, роботодавець

Зміна істотних умов праці як наслідок прийняття Постанови КМУ № 88 від 25.03.2014 р.

Автор: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»

Юрист відповідає на питання, чи є зменшення розміру премії зміною істотних умов праці, тобто чи повинні бути застосовані вимоги про обов'язкове попередження працівників за 2 місяці про таку зміну. А також чи повинен наказ підприємства, виданий на виконання Постанови Кабміна № 88 від 25.03.2014 р., мати визначений строк дії.

Теги: безоплатна правова допомога, зміна істотних умов праці, преміювання, оплата праці

17 квіт. 2014
Право на страйк як спосіб вирішення трудових спорів

Автор: Анна Ющенко

Страйк є одною з форм захисту трудових прав. Юрист розповідає як працівникам скористатися таким правом без негативних для себе наслідків.

Теги: безоплатна правова допомога, трудовий спір, страйк, працівник

15 квіт. 2014
Як стягнути нараховану, але не виплачену зарплату

Автор: Олег Лепетюк

Юрист розповідає як стягнути з підприємства нараховану, але не виплачену заробітну плату, суму якої Ви не оспорюєте та пропонує зразок заяви про видачу судового наказу для таких випадків.

Теги: невиплачена зарплата, безоплатна правова допомога, судовий наказ

Безплатно діти працюють більше

Автор: Кирило Рубановський

Юрист розповідає про правомірність використання праці учнів і студентів для впорядкування територій та приміщень навчальних закладів.

Теги: безоплатна правова допомога, примусова праця, практика у ВНЗ, впорядкування територій

Виробнича чи невиробнича травма?

Автор: Мирослава Примак

Юрист роз'яснює як, відповідно до підзаконних актів, визначається поняття виробничої та невиробничої травми та хто здійснює таке розслідування.

Теги: безоплатна правова допомога, виробнича травма, нещасний випадок

Правильно пишіть заяву про звільнення

Автор: Наталія Піддубна

Автор дає пораду як діяти в ситуації, коли на підприємстві відмовляються приймати заяву про звільнення.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, заява про звільнення

Вихідні під час мусульманських релігійних свят

Автор: Наталія Піддубна

Юрист розповідає як вірянам, що сповідують не православне християнство отримати право на вихідний під час своїх великих релігійних свят.

Теги: безоплатна правова допомога, вихідний, релігійне свято, мусульмани

Строки звернення до суду у трудових спорах

Автор: Кирило Рубановський

Юрист розповідає про спеціальні вимоги трудового законодавства щодо строків звернення до суду в трудових спорах, а також дає поради працівникам, що робити у випадку пропущення таких строків.

Теги: безоплатна правова допомога, строки, трудовий спір

Чи має право керівник підприємства звільнити жінку працевлаштовану по строковому трудовому договору, яка перебуває у декретній відпустці?

Автор: В’ячеслав Горбенко

Юрист дає відповідь на поставлене питання на підставі вимог чинного законодавства про працю.

Теги: безоплатна правова допомога, звільнення, декретна відпустка

Останні новини